NAVITEQ изгражда първата в България инфраструктурна мрежа от GNSS базови станции. Станциите непрекъснато приемат сигнали от сателитните системи GPS и GLONASS. Данните от тези наблюдения се обработват в контролен център и се предоставят на крайни потребители чрез NAVITEQ GNSS услуги. Услугите се ползват в областите геодезия, кадастър, строителство, проектиране, комуникации, ГИС, ютилити и много други.NAVITEQ PostProcessing е мрежова услуга за последваща обработка на данни при GNSS измервания.
Предоставя точност на GNSS измерванията до 1 см.

Тази услуга оптимизира в значителна степен работния процес и гарантира надеждност на получените резултати.

  


Описание
Ползване
Приложение
Предимства
NAVITEQ Post Processing е абонаментна услуга за последваща обработка на данни при геодезически измервания.

Услугата ви дава възможност да изтеглите данни от базовите станции на NAVITEQ мрежата по всяко време.

NAVITEQ Post Processing предоставя точност на измерванията до 1 см.

Достъпът до услугата се осъществява в Internet среда, без необходимост от инсталиране на допълнителен софтуер.

Получавате данни чрез web базирано приложение. Данните са в универсален RINEX формат.
Обработката на данните извър?вате с ва?ия специализиран софтуер.

Базовите станции на NAVITEQ мрежата може да използвате за изходни точки за определяне на опорни геодезически мрежи и работна геодезическа основа.
При извър?ване на статични измервания ползвате GNSS станциите от NAVITEQ мрежата като базови точки.

След приключване на измерванията и „разтоварване” на данните в офиса, единственото, което ви е нужно е Internet.

С помощта на специализиран потребителски софтуер, чрез криптирана връзка по Internet, създаватe индивидуален проект и получавате данни в RINEX формат.

В зависимост от специфичното измерване и необходимата точност, избирате съответен брой станции от NAVITEQ мрежата.
?збирате период на наблюдение и времеви интервал на запис в получаваните файлове с данни.

Данните са в стандартния формат за обмен на данни, независим от вида на приемниците - RINEX.

След изтегляне на данните в „суров” вид, пристъпвате към обработка на проекта си.
?зчисления правите със собствен софтуер за обработка на данни.
NAVITEQ Post Processing услугата намира приложение в геодезически дейности, свързани със статични измервания и изискващи висока точност:

  • Възду?на фотограметрия - базовите точки от мрежата се използват за контролни наземни точки;
  • Лазерно сканиране;
  • Основни геодезически дейности, изискващи милиметрова точност;
  • Анализ на геодинамични процеси.
Сантиметрова точност на измерванията.
Резултат от обработка на данните чрез NAVITEQ мрежата от базови GNSS станции.

?кономическа ефективност.
Предоставянето на данни от NAVITEQ мрежата спестява необходимостта от допълнителен скъпоструващ GNSS приемник, който да се ползва за базова станция и персонал, който да работи с него. Това значително улеснява и оптимизира ежедневните работните процеси.

Производителност.
Скъсявате времето за планиране и извър?ване на самото GNSS измерване. Не центрирате, хоризонтирате и не измервате височина на базовата станция.
С оптимално разпределение на наличните ресурси – оборудване и персонал се съсредоточавате  върху същинските измервания и можете да извър?ите повече работа за същото време.

Удобство.
Достъп до данните изцяло в Internet среда. Улеснена работа с web базиран потребителски софтуер.
Предоставяне на данните в универсален RINEX формат.

Обучение и консултации.
Специалисти от NAVITEQ демонстрират пълната функционалност на web базираното приложение, с което работят потребителите на Post Processing услугата. Създаването на работен проект и изтеглянето на данни от NAVITEQ мрежата е максимално улеснено. Независимо от това, винаги когато се обърнете към нас, ще получите експертна консултация.

Гарантирано качество на услугата.
Осигурено чрез постоянен контрол и техническа поддръжка 24 часа, 7 дни в седмицата.

Достъп до подробна справка за генерираните проекти.
На my.naviteq.net, всеки потребител може да получи детайлна информация за генерирани работни проекти за период от една година назад.

© NAVITEQ 2009. Всички права запазени
Уеб дизайн