NAVITEQ изгражда първата в България инфраструктурна мрежа от GNSS базови станции. Станциите непрекъснато приемат сигнали от сателитните системи GPS и GLONASS. Данните от тези наблюдения се обработват в контролен център и се предоставят на крайни потребители чрез NAVITEQ GNSS услуги. Услугите се ползват в областите геодезия, кадастър, строителство, проектиране, комуникации, ГИС, ютилити и много други.Мрежата на NAVITEQ

1. Защо да ползвам услугите на NAVITEQ?

2. Какво повече ми дава мрежовото ре?ение на NAVITEQ?

3. Какви са етапите при ползване на NAVITEQ услугите?

4. Кога да ползвам услугите на NAVITEQ?

5. ?ма ли значение с какъв модел GPS приемник работя, когато ползвам услугите на NAVITEQ?

6. Формат и компресия - какво да избера?

7. Проблеми при ползване на софтуера за мрежови услуги на NAVITEQ онлайн.

8. Какво е покритието на корекционни данни от NAVITEQ мрежата?

9. Какви данни осигурява системата на NAVITEQ?

10. Необходимо ли е да съм в обхвата на мрежата на NAVITEQ, за да ползвам услугите?

11. На какво разстояние извън обхвата на мрежата NAVITEQ мога да провеждам измервания?

12. Трябва ли да заплащам абонаментна такса, за да ползвам GNSS услугите?

13. В каква координатна система са изчислени координатите на базовите точки в мрежата на NAVITEQ?

14. Какво трябва да направя, за да получавам координатите на точките, които измервам в координатна система 1970?

Post processing услуги


1. Как да ползвам услугите за последваща обработка?

2. Трябва ли да закупувам специален софтуер за да ползвам услугите на NAVITEQ за последваща обработка?

3. Какви настройки за формат да отбележа, когато тегля данни за последваща обработка?

4. ?мам проблем с изтеглянето на данни.

5. Трябва ли ми допълнително приложение, за да тегля данни за последваща обработка?

Real Time услуги


1. Как да ползвам услугата NAVITEQ RTK?

2. Как да ползвам услугата NAVITEQ RTK през NTRIP?

3. ?мам повече от един мобилен GNSS приемник? Възможно ли е едновременно с една и съща парола и потребителско име да ползвам услугата NAVITEQ RTK?

4. Нужно ли ми е специално оборудване, за да използвам Real Time услугите на NAVITEQ?

5. Необходимо ли е да разполагам с двучестотен приемник, за да ползвам системата на NAVITEQ?

6. С какво оборудване трябва да разполагат потребителите на NAVITEQ DGNSS услугата?

7. Как да ползвам услугата NAVITEQ DGNSS?

8. Необходимо ли е приемникът ми да е съвместим с NTRIP протокола?

9. Мога ли да ползвам услугите в реално време, ако няма покритие мобилният оператор?Защо да ползвам услугите на NAVITEQ?
 

Традиционно,  за да правите измервания с GPS по диференциалния метод, Вие трябва да ползвате поне два GPS приемника. Едното устройство се монтира на точка с известни координати и служи за базова точка, а чрез втория приемник се правят същинските измервания.

С услугите на NAVITEQ, Вие можете да направите прецизни GPS измервания само с един приемник.
Така Вие спестявате от инвестиция в скъпо струващо геодезическо оборудване.

Традиционно, за да започнете измерванията по познатия метод е необходимо да направите предварително проучване за точка с добре известни координати, на която да поставите Ва? приемник за базова станция.

Ползвайки услугите на NAVITEQ, Вие преминавате директно към заснемане на терена, без да е необходимо да търсите базова точка в близост до Ва?ите измервания.
Необходимите Ви данни за базова точка получавате от на?ата базова мрежа.
Така Вие се фокусирате върху същинските измервания, като оптимизирате времето и бизнес процесите във Ва?ата фирма.

С NAVITEQ Вие получавате не само услуга, но и възможност да закупите необходимото Ви GPS оборудване.
Така Вие получавате едно цялостно и работещо ре?ение за Ва?ия бизнес.
нагоре


Какво повече ми дава мрежовото ре?ение на NAVITEQ?

NAVITEQ мрежовото ре?ение представлява система от множество базови станции, които работят постоянно в реално време. Предават данни от сателитните системи GPS и GLONASS в център за обработка и съхранение на данни. Потребители с мобилни GNSS приемници получават корекционни данни от центъра за обработка.

Принципната постановка за измерване в реално време представлява следното:
Клиент с мобилен приемник се свързва с помощта на комуникационна връзка (GSM) с центъра за обработка на данни. По този начин центърът за обработка получава информация за приблизителното местоположение на приемника и го свързва с най-близката до него базова станция, спрямо която да бъде направено измерването. Потребителят получава корекционни данни в резултат от мрежовото ре?ение. Корекциите намаляват влиянието на гре?ките от орбитите на спътниците, йоносферата и тропосферата.

Мрежовото ре?ение е по-стабилно, по-надеждно и по-точно в сравнение със стандартното кинематично измерване в реално време. Това е така, защото при едно мрежово ре?ение се получават корекции от много станции, а не само от една както е при традиционния RTK метод.

При измервания в реално време, с мрежовото ре?ение един мобилен приемник определя абсолютно местоположението си за няколко секунди с милиметрова точност при дълги бази.

При статичните измервания ролята на мрежата от базови станции на NAVITEQ е, че се използват като базови точки. По този начин се спестява време и средства за разполагане на потребителски приемник, който да бъде използван като базов за статично измерване.
нагоре


Какви са етапите при ползване на NAVITEQ услугите?

1. Мрежата на NAVITEQ

С помощта на изградената от NAVITEQ мрежа от базови станции на територията на България, Вие имате възможност да направите своите GPS измервания в реално време, без необходимост от втори GPS приемник.

2. GPS измервания за последваща обработка
Потребителят на референтната услуга на NAVITEQ прави измервания на необходимите му точки и ползва RINEX файлове от реалните или фиктивни базовите точки на NAVITEQ.

3. Създаване на проект с помощта на уеб-базирано приложение

След приключване на Ва?ите измервания, Вие пристъпвате към изтегляне на данни от мрежата на NAVITEQ.
Бързо, лесно и удобно с помощта на уеб-базиран софтуер, Вие създавате свой проект за получаване на необходимите Ви за последваща обработка данни от мрежата на NAVITEQ. Достъпът до потребителския софтуер се осигурява чрез криптирана връзка по ?нтернет.

За да създадете свой проект, Вие трябва:
Да изберете базова станция от мрежата на NAVITEQ, в близост до измервания от Вас обект или да създадете Виртуална Референтна станция за нуждите на конкретен проект;
Да зададете времето и периода на измерване, интервала на запис на данните и другите необходими параметри на данни от съответните станции.

4. Постигане на сантиметрова точност чрез обработка на данните с помощта на клиентски софтуер

След като сте получили данните от мрежата на NAVITEQ в „суров” вид, Вие пристъпвате към последващата обработка на ва?ите измервания. Тези изчисления се правят с помощта на притежавания от Вас специализиран софтуер за обработка на данни.
Резултатът е успе?но определяне на координатите на Ва?ата точка със сантиметрова точност.
нагоре


Кога да ползвам услугите на NAVITEQ?

Услугите на NAVITEQ намират приложение в голяма част от геодезическите дейности, както и дейности, свързани с определяне на местоположение на обекти.

Сфери, в които се прилага услугата NAVITEQ RTK:
Геодезически измервания – осови мрежи, снимачни основи, геодезически снимки, вертикално планиране, трасиране;
Кадастър;
Географски ?нформационни Системи (Г?С) - при изисквания за по-висока точност при определяне на местоположение на обекти;
Ютилити – определяне на местоположение на мрежи и съоръжения;
Фотограметрия - при определяне на координати на опорни теренни точки.
NAVITEQ Post Processing се прилага в областта на:
Възду?на фотограметрия – референтните точки от мрежата се използват за контролни наземни точки;
Основни геодезически дейности, изискващи милиметрова точност;
Анализ на геодинамични процеси.
NAVITEQ Virtual Station дава възможност да генерирате измервания по-близо до обекта, където провеждате ва?ите измервания, измервания на трудно достъпни места Услугата се прилага в областите на приложение на NAVITEQ PostProcessing.
нагоре


?ма ли значение с какъв модел GPS приемник работя, когато ползвам услугите на NAVITEQ?

Няма ограничение в моделите използвано оборудване.
Можете да ползвате NAVITEQ услугите с всички марки GPS оборудване, предлагани на Българския пазар.

Целта на NAVITEQ, от създаването на фирмата в края на 2005г., винаги е била да предложи качествени услуги, независещи от модела на използвания приемник и ре?ение, което да улесни процеса на извър?ване на GPS измерванията.

През годините на?ият екип потърси и установи силни и коректни контакти с големите фирми вносители на GPS оборудване. Проведени бяха редица успе?ни тестове за съвместимостта на на?ите услуги с оборудване на TopCon, Leica, HUACE, South, SOKKIA, Trimble и Thales GPS системи.

Веднъж в годината организираме семинар „NAVITEQ професионални GPS услуги” съвместно с български предствители на водещи производители на GPS оборудване. На практическа демонстрация, всеки гост на на?ия семинар, може да се увери, как работят NAVITEQ услугите с най-новите модели професионални GPS устройства.
нагоре


Формат и компресия - какво да избера?

Препоръчителните настройки за формат и компресия са тези, отбелязани по подразбиране. Този формат е съвместим с всички клиентски софтуери за последваща обработка.
нагоре


Проблеми при ползване на софтуера за мрежови услуги на NAVITEQ онлайн.

Ако използвате Internet Explorer и имате проблем с изтеглянето на данните за услугите за последваща обработка, добавете сайта https://www.naviteq.net в Trusted sites. Tools >> Internet options >> Security.
Ако нямате инсталиран Java applet можете да го изтеглите от тук http://java.com/en/
нагоре


Какво е покритието на корекционни данни от NAVITEQ мрежата?

Към момента изградените станции от NAVITEQ мрежата са в градовете - София, Бобов дол, Велинград, Вър?ец, Рибарица, Раковски и Смолян, Добрич, Шумен, Сливен, Бяла, обл. Русе и три в района на черноморието в Приморско, Айтос и в с. Шкорпиловци, обл. Варна.

Можете да видите актуалното покритие на адрес: http://www.naviteq.net/bg/detailed/3.html
NAVITEQ мрежата непрекъснато се раз?ирява. В близките месеци изграждане на още четири базови станции в ?зточна България.
нагоре


Какви данни осигурява системата на NAVITEQ?

Корекционни данни в реално време и данни за последваща обработка в RINEX формат.
нагоре

Необходимо ли е да съм в обхвата на мрежата на NAVITEQ, за да ползвам услугите?

За да получите сантиметрова точност е задължително обектът ви да попада в обхвата на мрежата на NAVITEQ.
нагоре

На какво разстояние извън обхвата на мрежата NAVITEQ мога да провеждам измервания?

Обикновено се препоръчва не повече от 30 км извън обхвата. Възможно е получаването на корекционни данни и на по-голямо разстояние, но за да получите сантиметрова точност е препоръчително да не преви?авате това разстояние.
нагоре

Трябва ли да заплащам абонаментна такса, за да ползвам GNSS услугите?

Да, след подписване на договор с компанията, вие заплащате месечна абонаментна такса и месечно възнаграждение за ползване на услугите.
нагоре

В каква координатна система са изчислени координатите на базовите точки в мрежата на NAVITEQ?

ETRS 89 (European Terrestrial Reference System 1989), ETRF 2000, епоха 2005.0.
нагоре

Какво трябва да направя, за да получавам координатите на точките, които измервам в координатна система 1970?

Повечето съвременни приемници поддържат функцията „localization” и с нея можете да си определите локални трансформационни параметри, като измерите поне 4 точки с известни координати в 1970 преди да започнете работа на текущия ви обект.
нагоре

Как да ползвам услугите за последваща обработка?

За да ползвате услугите NAVITEQ Post Processing и NAVITEQ Virtual Station се нуждаете от потребителско име и парола, които ви се изпращат от търговец на NAVITEQ. С тях се регистрирате на my.naviteq.net и създавате индивидуален проект.
нагоре

Трябва ли да закупувам специален софтуер за да ползвам услугите на NAVITEQ за последваща обработка?

Не! За да изтеглите данни от NAVITEQ мрежата ви е нужен само Internet. Обработката на данните правите със специализирания софтуер, с който разполагате.

С внедряването на NAVITEQ услугите, екипът ни винаги се е стремил да улесни клиентите ни максимално, когато ползват NAVITEQ Post Processing.
 
След приключване на измерванията и „разтоварването” им в офиса, клиентите на NAVITEQ могат да изтеглят данни от NAVITEQ мрежата.  
Със специално web базирано приложение потребителите на услугите създават индивидуален проект. Достъпът до потребителския софтуер е чрез криптирана връзка по ?нтернет.
В своя проект клиентите посочват станция или брой станции, от които желаят да изтеглят данни, период на наблюдение и  времеви интервал между отчетите в получаваните файлове с данни.
Данните са в универсален RINEX формат.
След като изтеглят данните в „суров” вид, потребителите на NAVITEQ услугите могат да пристъпят към обработка на проекта си.
?зчисления правят с помощта на притежаван от тях специализиран софтуер за обработка на данни.
нагоре

Какви настройки за формат да отбележа, когато тегля данни за последваща обработка?

Препоръчителните настройки за формат и компресия са тези, отбелязани по подразбиране. Този формат е съвместим с всички клиентски софтуери за последваща обработка.
?мам проблем с изтеглянето на данни.

Проблем с изтеглянето на данните за услугите за последваща обработка може да възникне, ако използвате Internet Explorer.
За да изтеглите данни добавете http://www.naviteq.net в Trusted sites - Tools/Internet options/Trusted sites.
Трябва ли ми допълнително приложение, за да тегля данни за последваща обработка?

Да, нужен ви е Java applet. Ако нямате инсталиран Java applet можете да го изтеглите от тук http://java.sun.com/j2se/1.4.2/download.html

Как да ползвам услугата NAVITEQ RTK?

В зависимост от преносната среда на корекциони данни (чрез GSM или Internet), вие се нуждаете съответно от SIM data карта или потребителско име и парола.
нагоре


Как да ползвам услугата NAVITEQ RTK през NTRIP?

Необходимо е GNSS оборудването Ви да поддържа NTRIP протокол и да имате достъп (потребителско име и парола) до на?ия кастер на адрес http://ntrip.naviteq.net:2101.
Не забравяйте, че за да ползвате тази услуга е необходимо на мястото, където работите да има GPRS покритие.
нагоре?мам повече от един мобилен GNSS приемник? Възможно ли е едновременно с една и съща парола и потребителско име да ползвам услугата NAVITEQ RTK?

Да, ако ползвате услугата през Internet.
нагоре

Нужно ли ми е специално оборудване, за да използвам Real Time услугите на NAVITEQ?

Приемникът ви трябва да може да приема корекционни данни в RTCM формат. Препоръчително е да се свържете с нас, за да тестваме заедно наличното ви оборудване.
нагоре

Необходимо ли е да разполагам с двучестотен приемник, за да ползвам системата на NAVITEQ?

Не е задължително, но е препоръчително. Ако се нуждаете от точност 1-2 см, вие ще ползвате услугата NAVITEQ RTK и трябва да работите с двучестотен приемник. Обаче, ако се нуждаете от метрова или субметрова точност, тогава може да използвате услугата NAVITEQ DGNSS и едночестотен приемник.
нагоре

С какво оборудване трябва да разполагат потребителите на NAVITEQ DGNSS услугата?

За да ползвате NAVITEQ DGNSS услугата в реално време се нуждаете от GPS или GPS/GLONASS приемник, който да има възможност да приема корекционни данни.

GNSS приемникът трябва да е с вграден  NTRIP клиент. Ако приемникът не поддържа вграден NTRIP клиент, можете да ползвате софтуер, работещ на PC или Pocket PC. Той приема корекциите през интернет в NTRIP протокол и ги подава на GPS приемника на сериен порт (чрез кабелна или Bluetooth връзка).
нагоре

Как да ползвам услугата NAVITEQ DGNSS?

Към настоящия момент услугата се ползва в "Демо" режим. Достъпът до услугата се осъществява на адрес http://ntrip.naviteq.net:2101. Попълвате потребителско име: demo и парола: demo. ?збирате от коя станция желаете да получите диференциални корекции.
нагоре

Необходимо ли е приемникът ми да е съвместим с NTRIP протокола?

Да, ако ще използвате услугите в реално време през Internet.
нагоре

Мога ли да ползвам услугите в реално време, ако няма покритие мобилният оператор?

Не, защото ви е необходим достъп чрез GSM или мобилен интернет през GPRS, за да се свържете със системата на NAVITEQ.© NAVITEQ 2009. Всички права запазени
Уеб дизайн